31 Oct 2018

บริษัท CHC Navtech (Thailand) ให้ความสำคัญกับสถาบันศึกษาเพื่อการรับรู้เทคโนโลยีการสำรวจรังวัดด้วยดาวเทียม GNSS และโครงข่าย RTK Network โดยในเดือนตุลาคม ทางบริษัทได้มีการจัดอบรมให้กับ นิสิตวิศวกรรมสำรวจปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นักศึกษาวิศวกรรมสำรวจชั้นปีที่ 4...

25 Oct 2018

บริษัท CHC Navtech Thailand ได้จัดอบรมการรังวัดด้วยระบบดาวเทียม GNSS ส่วนพัฒนาการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม ในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2561 ณ อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน

ในหัวข้อความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานีควบคุม Control Station / การใช้งาน CORS Web / การใ...

21 Sep 2018

บริษัท CHC Navtech Thailand ได้ดำเนินการติดตั้งและส่งมอบสถานีรับสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบถาวร (CORS) ให้กับกรมที่ดิน ในเฟส3 แล้วเสร็จ จำนวน 30 สถานี ในเดือนกันยายน 2561 โดยในระยะเฟสที่3 นี้ จะอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยทำให้ในปัจจุบันทางบริษัท CHC Navtech Thail...

14 Sep 2018

บริษัท CHC Navtech Thailand ได้เข้าร่วมบรรยายความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS CHC RTK Network ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการผังเมืองและการอาคาร เพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการโดย สำนักงานโ...

26 Aug 2018

บริษัท CHC Navtech Thailand ได้เข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
สมาคมช่างสำรวจ ประจำปี 2561 
วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ สนามโบว์ลิ่งบลู-โอ เอสพลานาดซีนีเพล็กซ์

โดยมีนายบุญช่วย ผูกสี นายกสมาคมช่างสำรวจได้เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีในงาน

16 Aug 2018

บริษัท Team Consulting Engineering and Management Co.,Ltd ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมชั้นนำ ได้ไว้วางใจเลือกใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม CHC i70 จำนวน 4 ชุด สำหรับใช้ในส่วนของ Drone Based Services ในการรังวัดหมุดควบคุมภาพถ่ายและงานสำรวจอื่นๆ ในรูปแบบ Static / RT...

24 Jul 2018

เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม CHC i70 ใช้ได้ในการรังวัดตรวจสอบค่าระดับความสูงพื้นที่จากระดับน้ำทะเลปานกลาง (MSL: Mean Sea Level) ได้ความถูกต้องของค่าระดับอยู่ในเกณฑ์ +/- 10cm โดยใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเพียงเครื่องเดียว ในการเชื่อมต่อรับค่าปรับแก้จากระบบ CHC RTK Network...

10 Jul 2018

บริษัท CHC Navtech (Thailand) ได้มีส่วนร่วมในหลักสูตรวิชาสำรวจ ของภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2561 ทั้งในภาคทฤษฎีการรังวัดด้วยระบบดาวเทียม GNSS RTK Network และภาคสนาม เพื่อให้เข้าใจในรูปแบบในการรังวัดเพื่อใช้ร่วมกับกล้องสำรว...

6 Jul 2018

           บริษัท CHC Navtech (Thailand) ได้ทำการส่งมอบเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม CHC i80 จำนวน 475 ชุด ให้กับกรมที่ดิน ในโครงการติดตั้งระบบ RTK Network เฟสที่สาม ซึ่งมีการทดสอบความถูกต้องในการรับสัญญาณดาวเทียมอยู่ในเกณฑ์งานเป็นที่เรียบร้อย

ในปัจจ...

Please reload

Featured Posts

ส่งมอบ i-80 GNSS Rover กรมที่ดิน 125 ชุด

21/6/2017

1/2
Please reload

© 2017 by CHC Navtech Thailand.co, ltd.

  • Facebook Social Icon