Service

งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ

1.งานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (Construction survey)

1.งานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (Construction survey)

20180902_130741.jpg
S__12763149.jpg
654885.jpg

2.งานสำรวจหยั่งความลึกท้องน้ำ (Hydro Survey)

APACHE1.jpg
APACHE2.jpg
APACHE4.jpg

3.งานสำรวจรังวัดด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (GNSS Survey)

35266241_2028795714105674_15302396386004
37611914_2065388253779753_10711603296117
45079327_2144909475827630_56060398344318

4.งานสำรวจภาพถ่ายทางอากาศโดยอากาศยานไร้คนขับ UAS (Photogrammetry)

P316.png
P316-2.png
P316-3.jpg