Service

งานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ

1.งานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (Construction survey)

1.งานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (Construction survey)

2.งานสำรวจหยั่งความลึกท้องน้ำ (Hydro Survey)

3.งานสำรวจรังวัดด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (GNSS Survey)

4.งานสำรวจภาพถ่ายทางอากาศโดยอากาศยานไร้คนขับ UAS (Photogrammetry)