จัดอบรมเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง กรมที่ดิน

บริษัท CHC Navtech (Thailand) ได้จัดการฝึกอบรมโครงสร้างพื้นฐานงานรังวัดด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียม สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางกรมที่ดินและผู้ดูแลระบบ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน ถึง13 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการรังวัด, การดูแลและควบคุมระบบโครงข่าย RTK Network, การดูแลรักษาและวิธีใช้เครื่องมือ, การประมวลผลข้อมูล static ด้วยซอร์ฟแวร์ CGO


Featured Posts
Recent Posts
Archive