การรังวัดที่ดินผ่านระบบโครงข่ายดาวเทียม

การประกาศใช้งานระบบ RTK Network ของกรมที่ดิน ในการรังวัดแปลงที่ดิน ได้ค่าตำแหน่งพิกัดความถูกต้องสูง


Featured Posts
Recent Posts
Archive