การรังวัดที่ดินผ่านระบบโครงข่ายดาวเทียม

การประกาศใช้งานระบบ RTK Network ของกรมที่ดิน ในการรังวัดแปลงที่ดิน ได้ค่าตำแหน่งพิกัดความถูกต้องสูง


Featured Posts
Recent Posts
Archive

© 2017 by CHC Navtech Thailand.co, ltd.

  • Facebook Social Icon