การจัดอบรมให้กับนิสิตนักศึกษาวิศวกรรมสำรวจปี 4 จุฬาฯ

บริษัท CHC Navtech ได้จัดอบรมการใช้งานเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม CHC i80 หลักสูตรเบื้องต้น ให้กับนิสิตนักศึกษาวิศวกรรมสำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่4 ในวันที่ 5 กันยายน 2560

เพื่อเตรียมพร้อมการใช้งานเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมสำหรับหลักสูตรการสอน Satellite Survey ของภาควิชาสำรวจ


Featured Posts
Recent Posts
Archive