จัดอบรมการใช้งานเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม CHC i80 ในการรังวัดสำรวจในรูปแบบ Static และ RTK ให้กับนักศึ

บริษัท CHC Navtech ได้จัดอบรมการใช้งานเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม CHC i80 ในการรังวัดสำรวจในรูปแบบ Static และ RTK ให้กับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมสำรวจและภูมิศาสตร์สารสนเทศ ม.เกษตรศาสตร์ ในการใช้ประกอบการศึกษาในหลักสูตร เพื่อให้ได้ทราบขั้นตอนการทำงาน การประมวลผล และการประยุกต์ใช้งานร่วมกับการสำรวจรูปแบบต่างๆ ในวันที่ 11 และ 18 ตุลาคม 2560


Featured Posts
Recent Posts
Archive