ส่งมอบเครื่อง Controller CHC HCE300 ในการใช้งานรังวัดให้กับ บ. เคเจ เซอร์เวย์ แอนด์คอนซัลแตนท์

บริษัท CHC Navtech ได้ส่งมอบและอบรมการใช้งานเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม CHC ให้กับสำนักงานช่างรังวัดเอกชนอู่ทองเซอร์เวย์ ทำงานในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ พร้อมแนะนำการรังวัดและอัพโหลดข้อมูลส่งกรมที่ดินได้ตามมาตรฐานพร้อมส่งงานได้เรียบร้อย

และส่งมอบพร้อมแนะนำการใช้งานเครื่อง Contoller CHC HCE300 ในการใช้งานรังวัดงานรังวัดเอกชนและงานรังวัดกรมที่ดิน ให้กับ บ. เคเจ เซอร์เวย์ แอนด์คอนซัลแตนท์


Featured Posts
Recent Posts
Archive