สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม CHC i70

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม CHC i70 จำนวน 4 ชุด สำหรับการสำรวจรังวัดแนวเขตอาคาร สำรวจรังวัดค่าระดับในพื้นที่ต่างๆ และสำรวจตรวจสอบแนวเขตร่นของอาคารในระยะที่เหมาะสม

ซึ่งทางบริษัท CHC Navtech (Thailand) ได้มีการส่งมอบและอบรมการใช้งานเป็นที่เรียบร้อย ในวันที่ 19 -21 มีนาคม 2561 โดยใด้มีการแนะนำ Solution การรังวัดในรูปแบบต่างๆ เพิ่มความสะดวกในการทำงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง


Featured Posts
Recent Posts
Archive