ส่งมอบเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม CHC รุ่น i70 จังหวัดสงขลา

"สำนักงานช่างรังวัดเอกชนภวันรัตน์" และ "สำนักงานช่างรังวัดเอกชนเพชรรัตน์การสำรวจ" อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไว้วางใจในการสั่งซื้อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม CHC รุ่น i70 เพื่อรองรับการทำงานชั้น 1 ของกรมที่ดิน ในจังหวัดสงขลาอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ


Featured Posts
Recent Posts
Archive