บริษัท CPP Myanmar ไว้วางใจเลือกใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมของบริษัท CHC Navtech (Thailand)

บริษัท CPP Myanmar Co.,Ltd ไว้วางใจเลือกใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม CHC i70 จำนวน 2 ชุด ในการรังวัดเก็บรายละเอียด จัดสรรพื้นที่ทำการเกษตร พร้อมทั้งการรังวัดทำ contour ภูมิประเทศ ซึ่งทางบริษัท CHC Navtech (Thailand) ได้มีทีมวิศวกรสำรวจในการแนะนำการใช้งานพร้อมให้คำปรึกษาการใช้งานให้เหมาะสมตามรูปแบบรังวัด


Featured Posts
Recent Posts
Archive