อบรมการรังวัดด้วยระบบ RTK Network เฟสที่3 รุ่นที่ 3 และ 4

วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 บริษัท CHC Navtech Thailand ได้มีการจัดอบรมระบบการรังวัดด้วยระบบ RTK Network ที่ทางบริษัทกำลังดำเนินการติดตั้งในเฟสที่3 จำนวน 30 สถานี เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับช่างรังวัดกรมที่ดิน คอร์ส 3 และ 4 พื้นที่จังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สุรินทร์ ศรีสะเกษ ให้รับทราบการทำงานของระบบ RTK Network ที่ทางกรมที่ดินจะมีการขยายพื้นที่การใช้งานรังวัด พร้อมทั้งเรียนรู้การทำงานของ Rover CHC i80 ที่ใช้ในงานรังวัดเฉพาะราย


Featured Posts
Recent Posts
Archive