อบรมการรังวัดด้วยระบบ RTK Network เฟสที่3 รุ่นที่ 7

วันที่ 9-10 มิถุนายน 2561 บริษัท CHC Navtech Thailand ได้มีการจัดอบรมระบบการรังวัดด้วยระบบ RTK Network ที่ทางบริษัทกำลังดำเนินการติดตั้งในเฟสที่3 จำนวน 30 สถานี เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับช่างรังวัดกรมที่ดิน คอร์สที่ 7 พื้นที่จังหวัดสตูล ให้รับทราบการทำงานของระบบ RTK Network ที่ทางกรมที่ดินจะมีการขยายพื้นที่การใช้งานรังวัดในจังหวัดสตูลภายในปี 2561 พร้อมทั้งเรียนรู้การทำงานของ Rover CHC i80 ที่ใช้ในงานรังวัดเฉพาะราย


Featured Posts
Recent Posts
Archive