บริษัท CHC Navtech ได้มีส่วนร่วมในหลักสูตรวิชาสำรวจ ของภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

บริษัท CHC Navtech (Thailand) ได้มีส่วนร่วมในหลักสูตรวิชาสำรวจ ของภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2561 ทั้งในภาคทฤษฎีการรังวัดด้วยระบบดาวเทียม GNSS RTK Network และภาคสนาม เพื่อให้เข้าใจในรูปแบบในการรังวัดเพื่อใช้ร่วมกับกล้องสำรวจ ในการรังวัดเก็บรายละเอียด Topographic survey พร้อมทำแผนที่เส้นชั้นความสูง


Featured Posts
Recent Posts
Archive