CHC i70 ใช้ในการรังวัดตรวจสอบค่าระดับความสูงพื้นที่จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ได้ความถูกต้องของค่าระดับอ

เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม CHC i70 ใช้ได้ในการรังวัดตรวจสอบค่าระดับความสูงพื้นที่จากระดับน้ำทะเลปานกลาง (MSL: Mean Sea Level) ได้ความถูกต้องของค่าระดับอยู่ในเกณฑ์ +/- 10cm โดยใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเพียงเครื่องเดียว ในการเชื่อมต่อรับค่าปรับแก้จากระบบ CHC RTK Network ของทางบริษัท (ไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม 2 เครื่อง และไม่ต้องมีคนเฝ้าที่เครื่อง base) ทำให้ตรวจสอบค่าระดับเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง และลดขั้นตอนการเดินระดับตรวจสอบจากหมุดระดับอ้างอิงที่อยู่ไกล

ทั้งนี้ได้มีการเดินระดับจากกล้องระดับเทียบค่าแล้ว หากผู้ใช้งานต้องการค่าระดับที่ถูกต้องแม่นยำเพิ่มขึ้น สามารถทำ site calibration จะได้ค่าระดับที่ Relative กันได้ค่าถูกต้องมากขึ้น

โดยในภาพการอบรมเป็นการใช้งานเทียบค่าระดับ MSL ของชลประทาน พื้นที่จังหวัดสุโขทัย


Featured Posts
Recent Posts
Archive