บริษัท CHC Navtech Thailand ได้เข้าร่วมบรรยายความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเครื่องรับสัญญาณดาวเที

บริษัท CHC Navtech Thailand ได้เข้าร่วมบรรยายความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS CHC RTK Network ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการผังเมืองและการอาคาร เพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 13 กันยายน 2561 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต

โดยมีผู้เข้าร่วมกับฟังการบรรยายทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ต่างๆ ในการรับฟังกิจกรรมโครงการต่างๆที่จัดขึ้น เพื่อพัฒนาการก้าวไปสู่ Phuket Smart City


Featured Posts
Recent Posts
Archive