บริษัท CHC Navtech Thailand ได้ดำเนินการติดตั้งและส่งมอบสถานีรับสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบถาวร (CORS) ใ

บริษัท CHC Navtech Thailand ได้ดำเนินการติดตั้งและส่งมอบสถานีรับสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบถาวร (CORS) ให้กับกรมที่ดิน ในเฟส3 แล้วเสร็จ จำนวน 30 สถานี ในเดือนกันยายน 2561 โดยในระยะเฟสที่3 นี้ จะอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยทำให้ในปัจจุบันทางบริษัท CHC Navtech Thailand ได้ทำการติดตั้งและส่งมอบให้กับกรมที่ดินไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 130 สถานี ทั้งนี้จะเพิ่มพื้นที่การรังวัดที่ดินด้วยรูปแบบ RTK Network ในอีกหลายจังหวัด ซึ่งจะทำให้การรังวัดหมุดหลักเขตในแปลงที่ดิน มีการได้ค่าพิกัดอ้างอิงจากระบบ RTK Network มีความถูกต้องสูง ค่าพิกัดเป็นเนื้อเดียวกัน ลดปัญหาการทับซ้อนของรูปแปลงที่ดิน สามารถตรวจสอบตำแหน่งหมุดหลักเขตที่ดินได้อย่างแม่นยำ

สำหรับในจังหวัดที่มีการประกาศยกระดับการรังวัดด้วย RTK Network แต่เดิมสำหรับโฉนดที่ดินนั้น เจ้าของแปลงที่ดินจะทราบข้อมูลในโฉนดที่ดินแค่เพียงระยะด้านและพื้นที่ ในการค้นหาตำแหน่งหมุดหลักเขต หากเวลาผ่านไป อาจมีการสูญหายหรือถูกเคลื่อนย้ายได้ จะส่งผลต่อกรรมสิทธิ์ครอบครองและการพิพาทที่ดินได้

จึงได้มีการยกระดับการรังวัดหมุดหลักเขตที่ดินด้วยระบบพิกัดดาวเทียมที่มีความถูกต้องสูงระดับเซนติเมตร จะทำให้ทราบตำแหน่งพิกัดตำแหน่งหมุดหลักเขตที่ดิน(ที่บอกเป็นตัวเลขค่าพิกัดได้) ทำให้เจ้าของที่ดินสามารถใช้ค่าพิกัดตำแหน่งนี้ ในการตรวจสอบหาตำแหน่งหมุดหลักเขตที่เคยรังวัดด้วย RTK Network ได้ โดยไม่ต้องกลัวการที่หมุดหลักสูญหาย และการลงรูปแปลงที่ดินจะไม่ซ้อนทับกันกับแปลงอื่นๆ สู่รูปแบบดิจิตัลต่อไป


Featured Posts
Recent Posts
Archive