บริษัท CHC Navtech (Thailand) ได้มีการจัดอบรมให้กับ นิสิตวิศวกรรมสำรวจปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท CHC Navtech (Thailand) ให้ความสำคัญกับสถาบันศึกษาเพื่อการรับรู้เทคโนโลยีการสำรวจรังวัดด้วยดาวเทียม GNSS และโครงข่าย RTK Network โดยในเดือนตุลาคม ทางบริษัทได้มีการจัดอบรมให้กับ นิสิตวิศวกรรมสำรวจปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นักศึกษาวิศวกรรมสำรวจชั้นปีที่ 4 ม.เกษตรศาสตร์ ซึ่งทั้ง 2 สถาบันนี้มีเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม CHC i80 เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนอยู่ในปัจจุบัน

ทั้งนี้หากหน่วยงานหรือสังกัดใด ต้องการเพิ่มทักษะความรู้ในเทคโนโลยีด้านการสำรวจด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS สามารถติดต่อมายังบริษัทเพื่อจัดการบรรยายให้ได้ครับ


Featured Posts
Recent Posts
Archive