PROJECTS

Thailand RTK Network

THAILAND RTK Network

โครงการ Thailand RTK Network เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีเป้าหมายสร้างสถานีถาวร (CORS) ให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทยกว่า 200 สถานี โดยมีระยะทางระหว่างสถานีประมาณ 60-70 km จากหน่วยงานรัฐ ซึ่งได้แก่ กรมที่ดิน กรมแผนที่ทหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักทรัพยากรณ์น้ำและการเกษตร (สสนก)

ในส่วนของกรมที่ดินได้เริ่มพัฒนาสถานีรับสัญญาณดาวเทียมถาวร (CORS) ไปบ้างแล้ว ในเฟสแรก ซึ่งบริษัท CHC Navtech เป็นผู้ชนะการประมูล ได้ก่อสร้างและวางระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบ RTK Network ในประเทศไทยแล้วเสร็จไปทั้งสิ้น 62 สถานี ในปี 2559 ที่ผ่านมา

 

CORS in Thailand

สถานีรับสัญญาณดาวเทียมถาวร ในประเทศไทย

ปัจจุบันบริษัท CHC Navtech (Thailand) เป็นผู้ติดตั้งและดูแลสถานีถาวรของกรมที่ดิน 62 สถานี